Sisters of Mercy

Thomastown, Co. Kilkenny
Tel: (056) 772 4226